Concurs pentru ocuparea postului de Bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar, pe perioadă nedeterminată, 0,5 normă

Nr.603/14.05.2018

ANUNT

Concurs pentru ocuparea postului de Bibliotecar scolar în învatamântul preuniversitar, pe perioada nedeterminata, 0,5 norma

          Având în vedere prevederile H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectrorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011,

Scoala Gimnaziala „Hermann Oberth” Medias, judetul Sibiu, organizeaza  în data de 20.06.2018 concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de Bibliotecar Scolar, 0,5 norma.

          Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale:

 • are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Satiului Economic European si domiciliul în România;
 • cunoaste limba româna, scris si vorbit; 
 • are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • studii superioare cu examen de licenta cu specialitatea biblioteconomie sau master cu specializare de profesor documentarist;
 • vechime în munca: minim 2 (doi) ani;
 • cunostinte de utilizare a tehnologiei informatiei (operare PC – Word, Excel, Powerpoint);
 • sa aiba un comportament si o conduita adecvata unei institutii de învatamânt, atât fata de copii, cât si fata de colegi;
 • constituie avantaj cunoasterea limbii germane – vorbit si scris;

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 20 iunie 2018, ora 10.00 – proba scrisa;
 • 20 iunie 2018, ora 14.00 – interviu;

Dosarul de înscriere va contine în mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
 • curriculum vitae format european Europass – sustinut de documente doveditoare; 
 •  copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice; 
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor; 
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
 •  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se va restitui candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

      Copiile documentelor vor fi însotite de actele originale pentru validarea acestora si înscrierea conform cu originalul, în fata candidatului.Relatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Scolii Gimnaziale „Hermann Oberth” Medias, judetul Sibiu, telefon 0269/841866.

Graficul de desfasurare a concursului si dispozitii finale

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale „Hermann Oberth” Medias, judetul Sibiu, în perioada 04. – 15.06.2018 în intervalul orar 8,00 – 12,00.
 • Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0269/841866, la secretariatul sau pe pagina scolii (http://www.scoalahermannoberth.ro/)
 • Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale „Hermann Oberth” Medias, judetul Sibiu, conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs

Data/Perioada

Ora

Depunerea dosarelor de concurs

04 – 15.06.2018

8,00 – 12,00

Verificarea dosarelor de concurs

18.06.2018

9,00 – 13,00

Afisarea listelor cu candidatii admisi dupa validarea dosarelor

19.06.2018

10,00

Proba scrisa

20.06.2018

10,00

Interviu

20.06.2018

14,00

Afisarea rezultatelor

21.06.2018

11,00

Depunerea contestatiilor

22.06.2018

8,00 – 12,00

Solutionarea contestatiilor

25.06.2018

8,00 – 12,00

Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

26.06.2018

11,00

 

Bibliografia pentru concurs

 

Director,                                                                   Secretar,

Prof.Havriciuc-Coldea Dana                                   Hosu Marioara

Data: 
Miercuri, Mai 16, 2018