Comunicat părinți

Nr. 967/16.11.2017

COMUNICAT

 

                În cadrul ședinței Consiliului Profesoral din data de 15.11.2017 și a ședinței Consiliului de Administrație din 16.11.2017 au fost adaptate și introduse anumite articole în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale „Hermann Oberth” Mediaș pentru anul școlar 2017-2018.

            Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele articole:

ART.48 2)În pauze este interzisă ieşirea elevilor din şcoală; ieşirea se poate face numai cu aprobarea profesorului de serviciu, a dirigintelui sau a directorului.

ART.49 b.)Motivarea absenţelor se face în conformitate cu legislaţia în vigoare pe baza următoarelor acte:

- adeverinţa eliberată de medicul cabinetului şcolar, sau de medicul de familie;

- adeverinţă sau certificat medical, eliberată de unitatea spitalicească în cazul în care elevul a fost internat în spital;

- în limita a 20 de ore de curs/semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererii scrise a părintelui adresate dirigintelui, avizate în prealabil de către directorul unității;

ART.67 Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, realizarea de fotografii cu mobilul, se sancţionează, cu confiscarea aparatului şi înapoierea lui doar părinților elevului la sfârşitul orelor de curs. Dacă confiscarea telefonului se repetă de mai mult de 3 ori, se vor aplica sancțiunile prevăzute în R.O.I.

ART.68 Fumatul în incinta şcolii şi în perimetrul ei se sancţionează cu scăderea notei la purtare.

ART.89 Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor au acces în incinta unității de învățământ în concordanță cu procedura de acces, numai în cazul în care:

  • a fost solicitat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității de învățământ
  • desfășoară activități comune cu cadrele didactice
  • depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ
  • participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte
  • participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.

ART.92 Părintele elevului din învățământul primar are obligația să îl însoțească doar până la intrarea în unitatea de învățământ.

ART.93 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală a elevilor și a personalului unității de învățământ.

ART.94 Respectarea prevederilor prezentului Regulament de Ordine Interioară a Școlii Gimnaziale „Hermann Oberth” este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor.

 

            Vă solicităm respectarea tuturor dispozițiilor menționate mai sus, precum și restul prevederilor din R.O.F. care poate fi consultat și pe pagina școlii. Doar împreună vom putea arăta elevilor noștri rolul regulilor într-o comunitate și importanța respectării acestora.

            Pentru orice urgență ne puteți contacta, în timpul programului, la numărul de telefon 0269/841866.

          

Cu stimă,

Președinte Consiliu de Administrație

Prof. Havriciuc-Coldea Dana

Data: 
Joi, Noiembrie 16, 2017